Intervju – Phase Holographics vd Peter Egelberg

Intervju – Phase Holographic Imaging

Ticker: PHI
Lista: AktieTorget
Börsvärde: 288 mkr
Bransch: Healthcare/Medtech
Web: www.phiab.se/invest

Peter EgelbergPhase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och säljer holografiska instrument för 3-dimensionell långtidsanalys av levande celler. Bolagets patenterade metod gör att levande celler kan filmas och mätas utan att störas eller förstöras. För att etablera bolagets metod för prekliniska och kliniska tillämpningar baserade på levande celler samarbetar PHI aktivt med cancer- och stamcellsforskare. Bolagets HoloMonitor-instrument är idag i drift vid ett 50-tal cellaboratorier vid universitet och läkemedelsbolag.

Vad är egentligen långtidsanalys av levande celler och varför är det intressant att göra? Jag har frågat vd Peter Egelberg!

Först och främst Peter, för de som inte riktigt känner till Phase Holographic Imaging: kan du lite kort sammanfatta vad det är ni gör?

En stor del av preklinisk läkemedelsforskning utförs på odlade celler i cellaboratorier. Vår vision är att förse dessa cellaboratorier med en ny generation av vetenskapliga instrument som leder till avgörande framsteg inom bland annat cancerforskningen.

Med de idag etablerade analysmetoderna är det dock svårt att studera levande cellpopulationer under lång tid. Detta har begränsat cancerforskningen till att under korta ögonblick studera döende, döda eller ett fåtal levande celler.

Teknik från mobiltelefoner och DVD-spelare gör det idag möjligt att med god lönsamhet konstruera små, överkomliga och enkla analysinstrument för att studera levande cellpopulationer över långa tidsperioder.

Du är själv grundare till bolaget och vad jag förstår så är detta din idé som realiseras. Kan du berätta lite kort om hur idén till detta föddes?

Då jag under senare delen av 1990-talet arbetade med konventionell mikroskopteknik mot läkemedelsindustrin började jag fundera på om det var möjligt att konstruera ett fundamentalt annorlunda mikroskop. I ett konventionellt mikroskop eller i en vanlig kamera så skapas bilden av optiken.

Min idé var att istället datorgenerera bilden från den ljusinformation optiken samlar in. Förfarandet gör att värdefull information om cellers optiska egenskaper inte går förlorad, innebärande att levande celler kan visualiseras och mätas på ett sätt som inte är möjligt med konventionell mikroskopteknik. Idén resulterade i det forskningsprojekt vid Lunds Universitet som 2004 blev Phase Holographic Imaging PHI AB.

Fram till 2010 arbetade jag som deltids-VD för PHI, parallellt med mitt konsultuppdrag hos Sony Ericsson Mobile Communications. Överskottet i min konsultverksamhet gjorde det möjligt för mig att inledningsvis helt finansiera och senare delfinansiera PHI.

Mer betydelsefullt insåg jag under min tid på Sony Ericsson att idén gick att förverkliga med mycket billiga grundkomponenter som bland annat används i mobiltelefoner. I ett konventionellt mikroskop behöver optiken vara perfekt eftersom bilden skapas av denna. I ett mikroskop där bilden datorgenereras kan mjukvaran kompensera för defekter i optiken.

Utvecklingen av datorer, bildsensorer och ljusdioder gör att mikroskop som vi är vana att se dem kommer upphöra att existera. Framtidens mikroskop kommer vara inbyggda i vetenskapliga instrument för en specifik uppgift. Därför marknadsför vi våra produkter som cytometrar (cyto = cell, meter = mätare) och inte som mikroskop.

HoloMonitor M4Vad är de primära fördelarna med den här tekniken jämfört med alternativen som finns idag?

De konventionella metoderna bygger på att cellerna färgas med giftiga färgämnen. Detta har medfört att forskare enbart kunnat studera döende, döda eller ett fåtal levande celler under ett kort ögonblick. Med vår HoloMonitor-teknik är det istället möjligt att följa och mäta levande cellpopulationer under lång tid.

Om vi tittar på HoloMonitor från kundens perspektiv. Vart finns fördelarna och ungefär hur stor är investeringen som kunden behöver göra?

Ett av skälen till att läkemedelsutveckling är riskfyllt är att de försök som utförs före ett läkemedel testas på människa är behäftade med en stor osäkerhet. Mänskliga organ är cellpopulationer. Genom att övergå till att studera cellpopulationer, om än inte ett helt organ, blir preklinisk forskning mer verklighetstroget.

Inom den akademiska världen köper forskare forskningsinstrument för att det leder till bättre och säkrare forskningsresultat. Innovativ forskning skapar uppmärksamhet bland forskarkollegor, vilket ökar möjligheterna till nya och större forskningsanslag.

Forskningsinstrument finns i alla prisklasser, från några tusen kronor för enkla mätinstrument till avancerade instrument som kostar miljontals kronor. Listpriset för den produktkonfiguration som de flesta av våra kunder köper är ca 300 000 kronor, ett överkomligt pris för majoriteten av cellaboratorier.

Finns det några ekonomiska besparingar som labben gör genom att använda era instrument, eller är förbättringen rent kvalitativ?

Absolut innebär det besparingar för labben, men det är inget säljargument. Doktorander är billig arbetskraft, vilket innebär att det inte är i effektivisering fördelarna finns.
Forskare bedöms utifrån deras vetenskapliga resultat. Publicerbara forskningsresultat är därför ett starkt försäljningsargument. Våra instrument höjer det vetenskapliga värdet och ökar därmed sannolikheten för att forskningsresultaten blir accepterade för publicering. Vetenskapliga instrument får kosta, i synnerhet om forskaren tydligt ser en publikation i en ledande vetenskaplig tidskrift framför sig. En sådan publikation tryggar i princip forskarens framtida karriär.

Du har tidigare varit ganska tydlig med att bolaget kommer vara till salu när er produkt väl nått marknadsacceptans. Kan du berätta lite om den strategin?

Att på egen hand bygga den globala distributionskapacitet som krävs – för att nå vår vision om att etablera HoloMonitor-tekniken som standardutrustning för cellaboratorier – är mycket tids- och resurskrävande. Vi vill fokusera på våra produkter. Det är i dem och vårt kunnande som värdet i vårt bolag finns.

Känns det inte tungt att tänka att din lilla bebis till slut kommer hamna i någon annans händer?

I ett av mina tidigare bolag hade jag en ordförande som frågade “Det finns tre sätt att göra sig av med de aktier man äger i ett bolag: konkurs, låta barnen ärva eller sist sälja dem. Vilket väljer du Peter?”

Jag är entreprenör och inte en företagare. Företaget i sig är inte målet. Företaget är ett medel för att nå visionen. När visionen väl är uppnådd är det tid att sträva mot nästa än större mål.

Marknaden för t.ex. prekliniska studier är förstås enorm, hur ser konkurrensen ut egentligen?

För närvarande är konkurrensen mycket begränsad. Det råder dock en febril aktivitet inom grundteknikområdet på forskningsnivå, vilket framöver kommer att ge fler konkurrenter. Detta är ett av de bakomliggande skälen till att vi nu gör en kapitalanskaffning för en offensiv marknadssatsning.

Om vi ska försöka vara lite kritiska, bolaget grundades 1997 och väntas inte bli kassaflödespositiva förrän 2018. Vad är det som dröjer?

Även om bolaget var vilande fram till 2004, tar det lång tid att utveckla banbrytande teknik från idé till en produkt i serieproduktion. När vi började visste vi inte ens om idén skulle fungera. Vi anade dock att idén skulle fungera i framtiden då tillräckligt kraftfulla bildsensorer blir kommersiellt tillgängliga, vilket det är idag, mycket tack vare mobiltelefonutvecklingen.

Men när blev produkten klar för försäljning? Hur länge har ni haft en produkt på marknaden?

Lönsamhet speglar hur effektivt ett bolag kan producera och leverera produkter till kund. Sett ur detta perspektiv har vi fram till nu enbart bedrivit produktutveckling. Vi har förvisso sålt närmre 100 instrument, men ur det större perspektivet är detta att betrakta som pilotförsäljning för att generera kundrespons inför färdigställandet av produkten. Som jag antytt tidigare innebär marknadskvittensen, serietillverkningen och den stigande bruttomarginalen att våra produkter nu även är klara för lönsam försäljning i större kvantiteter.

Ni gör just nu en nyemission på ca 40 miljoner som ni förväntar er ska räcka fram till positivt kassaflöde. Kan du berätta lite om vilka utgifter som belastar ert kassaflöde idag?

Basenheten till vår huvudprodukt, HoloMonitor M4.5, är nu i serieproduktion. Vi lägger därför alltmer resurser på produktpaketering, utveckla tillbehör och att produktionsanpassa dessa. Tillbehören kommer att öka intäkterna per instrument, men även ge en kontinuerlig intäktsström från sålda instrument.Om vi tittar framåt det närmsta året, vart ligger ert fokus idag och vad ska man som investerare förvänta sig att få se?

Som du har noterat så har bolaget funnits en tid. Detta innebär dock att vi gjort den långa ökenvandringen från idé till marknadsacceptans. Instrument är idag i drift vid ett 50-tal cellaboratorier, vilket har resulterat i ett 40-tal vetenskapliga publikationer. Vi har nu fått den marknadskvittens som visar att våra produkter är mogna för en offensiv marknadssatsning. Senast under första kvartalet 2018 avser vi

  • att ha etablerat ytterligare sex Centers of Excellence i samarbete med världsledande universitet i life science-hotspots som Boston, San Francisco och Basel, och
  • att 300 instrument är i drift hos kunder och opinionsledare.

Avslutningsvis, varför tycker du att man ska investera i Phase Holographic Imaging?

Ny teknik är en förutsättning för att göra avgörande framsteg inom medicinsk forskning. Utöver en möjlighet till en god avkastning, bidrar en investering i PHI till att föra bl.a. cancerforskningen framåt, i synnerhet om vi lyckas nå vår vision om att etablera HoloMonitor-tekniken som en standardmetod inom preklinisk forskning.

Sammanfattning

Jag hoppas kunna göra fler nerslag i olika branscher framöver, personligen tycker jag detta är väldigt utvecklande och det är alltid intressant att få lära sig hur olika branscher fungerar. Innan jag pratade med Peter så trodde jag t.ex. att kostnadsbesparingar för laboratorierna alltid är en stor nyckel till framgång, men tydligen är så inte fallet.

 

Detta är en intervju gjord på uppdrag. 

Leave a Reply