Alzinova

Intervju – Per Wester och Alzinova

Här på bloggen är det inte alltid finansprofiler och bloggare som intervjuas, ibland blir jag tillfrågad att göra bolagsintervjuer vilket jag ibland nappar på då jag tycker det är förbannat roligt! Den här gången är det dags för Per Wester och Alzinova!

Detta är ett sponsrat inlägg.

Först ut Per, kan du väldigt kort sammanfatta vad Alzinova gör?

Det räcker med en: Vi utvecklar sjukdomsmodifierande terapi mot Alzheimers sjukdom.

Du kom in i Alzinova för lite drygt ett år sedan, vad var det som lockade dig hit?

Under de senaste drygt 15 åren har jag arbetat med att bygga upp nya läkemedelsbolag som skapat stor nytta för patienter och ägare. När dessa bolag nådde mognadsfas som främst var i behov av fortsatt förvaltning, så kände jag mig öppen för nya utmaningar. Att vara en del i att utveckla nya terapier inom ett område som Alzheimers sjukdom där enorma medicinska behov föreligger och där potentialen är gigantisk, kändes otroligt spännande! Man får bara en chans i livet att vara med om något sådant. Arbetet i Alzinova ger mig fantastisk motivation och möjligheter till ett bättre liv för en mycket utsatt patientgrupp och deras anhöriga. Valet kändes helt självklart.

Hur stort är egentligen världens problem med Alzheimers?

Det är en bra fråga. Det finns egentligen två faktorer som samspelar här. För det första, rent demografiska. Jordens befolkning blir allt äldre, såväl i den utvecklade världen som i tidigare utvecklingsländer. Eftersom Alzheimers är en ålderssjukdom blir vi allt fler som får sjukdomen.

För det andra blir fokus på att hitta en fungerande terapi allt större. Vi vet redan att det inte finns någon behandling tillgänglig som påverkar sjukdomsförloppet. Men under det senaste året har det faktiskt kommit nya data som verkligen inger förhoppningar. Den riktigt goda nyheten är att Alzinova befinner sig i spetsen av utvecklingen mot det som ledande experter menar är en nyckel till sjukdomsmodifierande terapi.

Hur ser målgruppen för er behandling ut? Är det till för alla?

Vi fokuserar främst på vårt vaccin, ALZ-101 som utvecklas för att behandla och förebygga sjukdomen. I sådan terapi finns mest att vinna genom att i första hand erbjuda behandling till patienter med en tidig diagnos, innan omfattande celldöd i hjärnan uppstått. I nästa steg kommer det bli aktuellt med förebyggande behandling till olika riskgrupper som t.ex. äldre.

Vi har möjlighet att utveckla såväl terapi, diagnostik som testsubstans för andra terapier.

Sjukdomen upptäcktes redan på tidigt 1900-tal, varför har forskningen inte kommit längre tror du?

Jag lyssnar på ledande experter som beskriver sjukdomen som komplex. Analytiska metoder för att karakterisera den saknades dessutom länge. Det innebär att det har tagit extremt lång tid att förstå hur sjukdomsförloppet ser ut. Sannolikt finns det också olika former av demenssjukdomar med liknande symptom men helt olika orsaker, som grusat förståelsen för sjukdomen. Man vet idag att amyloid-β är involverat. Enligt experterna är Oligomera former särdeles intressanta eftersom de påverkar hjärnans synapsfunktion i negativ riktning, vilket är exakt de tidiga symptom som uppkommer vid Alzheimers sjukdom. Kan man ta bort dessa oligomerer så kan synapsfunktionen bevaras och man undviker hjärncelldöd. Under den senaste globala Alzheimer-kongressen i Toronto i somras, så var den allmänna synen att just oligomerer av Aβ42 är det hetaste spåret till att hitta effektiv terapi.

Vad är det som talar för att det är just ni som ska lösa den här gåtan?

Ja, visst vore det fantastiskt om Alzinova lyckas med det! Samtidigt är det ändå inte osannolikt eftersom vi, såvitt vi vet, har den mest specifika behandlingen i ”Oligomerspåret”. Vad vi känner till finns det inte heller någon som ligger längre fram i utvecklingen med en sådan Oligomerspecifik terapi. Lyckas vi med att bara påverka sjukdomen marginellt så finns en enorm uppsida. Blir det en basbehandling så är uppsidan ännu större!

Tidigare i höstas så rapporterades att ni ingått ett samarbete med ett medelstort globalt läkemedelsbolag. Vad innebär det här samarbetet för er?

Det innebär dels att vi fortsätter bygga vårt självförtroende när fler och fler intresserar sig för vår verksamhet. Det visar också för andra aktörer om det heta intresset för vår utveckling. En slags marknadsföring. Men det innebär samtidigt möjligheter till intäkter.

Varför är det intressant för det bolaget att ingå samarbete med er? Vad tjänar de på det?

De gör det för att testa sina läkemedelskandidater. De har behov av våra syntetiskt framställda oligomera former av Amyloid-Beta, som annars är så extremt svåra att hantera. Vi har helt enkelt utvecklat en stabil syntetisk form av det som initierar själva sjukdomen vilket de behöver för sitt fortsatta arbete.

Som i alla utvecklingsbolag är det förstås viktigt att titta på kapitaliseringen. Hur långt fram i tiden är ni finansierade?

Vi står inför inlösen av TO1, som erhölls då man tecknade sig för Units i samband med listningsemissionen på Aktietorget i november förra året. TO1 optionerna är också marknadsnoterade på Aktietorget. Om emissionen blir fulltecknad har vi tillräckligt med kapital att genomföra hela den pre-kliniska fasen. Denna beräknas vara färdig under Q4-2017. Under 2018 planerar vi att inleda den första studien på människa. Vi har ju redan påbörjat förberedelserna för den genom ett samarbete med CRST i Finland. Här ligger vi faktiskt före våra planer.

Hur ser den närmsta tiden ut framåt för er?

Vi kommer under hösten träffa regulatoriska myndigheter för rådgivning inför den första kliniska studien på människa. Det blir mycket spännande eftersom de kommer bedöma allt vi hittills gjort, liksom allt vi planerar att göra fram till slutet av 2017. Samarbetet med det finska CRO företaget CRST innebär att vi konkretiserar arbetet för den första studien på människa. Ett stort och viktigt steg för Alzinova.

Vi genomför också ett antal djurförsök som kommer slutföras under första hälften av 2017. Dessa kommer ge oss ytterligare svar på effekter och säkerhet. Ett annat stort arbete rör fastställande av analytiska metoder och specifikationer för läkemedlet.

Inlösen av Teckningsoptioner 1 (TO1) ska genomföras under november månad. Vi hoppas givetvis att samtliga aktier kommer att nytecknas. I så fall tillförs bolaget det kapital vi kommer att behöva för att slutföra hela det pre-kliniska arbetet. Det skulle skicka tydliga signaler till internationella marknaden att det finns en stor tilltro till bolaget och dess teknologi.

Under inledningen av 2017 väntar vi på utfallet i samarbetet för ett stort amerikanskt läkemedelsbolag. De gör en grundlig analys av vår monoklonala antikropp ALZ-201.

Vi fortsätter arbeta på våra inarbetade kontakter, samtidigt som vi löpande utvärderar nya som dyker upp. Intresset är fortsatt på hög nivå och det har tilltagit sedan någon månad tillbaka till följd av nya data som publicerats om Amyloid-β. Som jag redan har beskrivit, är flertalet experter nu också alltmer övertygade om att de oligomera formerna av Amyloid-β är den centrala target man söker. Således exakt där Alzinova befinner sig.

 

Leave a Reply