Starta aktiebolag: del 2 – Bolagsordning

För att bolaget ska kunna registreras hos bolagsverket så måste man upprätta en bolagsordning. Det är egentligen inte mycket mer än ett dokument som beskriver bolaget och dess verksamhet. Eftersom ändringar i bolagsordningen måste registreras hos bolagsverket och därmed kostar pengar så är det en bra idé att göra det ordentligt från början.

Verksamhet

Det svåraste i bolagsordningen är att formulera en verksamhet som är specifik nog för att beskriva vad bolaget ska göra men generell nog att täcka all framtida verksamhet. Eftersom bolaget får bedriva hur många verksamheter som helst så är det bättre att få med lite för mycket än att få med för lite. Ifall bolaget sedan bedriver verksamhet som inte nämns i bolagsordningen och sedan hamnar i problem så kan styrelsen bli skadeståndsskyldiga vilket inte är direkt spännande. Jag är inte helt säker på att min egen verksamhetsbeskrivning kommer att bli godkänd av bolagsverket men vad jag lyckats läsa mig till så finns det inget fel med den!

Aktiekapital

Aktiekapitalet i ett privat onoterat bolag ska vara lägst 50 000 kronor men det finns ingen övre gräns för hur mycket det kan vara. Det ska dock framgå i bolagsordningen hur mycket det ska vara, och det finns egentligen ingen anledning att ha mer än 50 000 kr. Man kan välja ett intervall där ration mellan minimi- och maximikapital får vara max 1 till 4 varpå det är vanligaste att välja aktiekapital som är lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

Antal aktier

Antalet aktier måste ha samma ratio som aktiekapitalet, alltså 1 til 4. Vanligt är därför att använda lägst 1000 aktier och högst 4000.

Styrelse

Styrelsen måste bestå av minst en ledamot och minst en suppleant. Praktiskt är att teckna sig själv som ledamot och sin partner/en förälder som suppleant.

Revisor

Det finns inte längre någon plikt på att ha revisor i fåmansbolag, men om minst 2 av nedanstående 3 kriterier är uppfyllda så måste man ha en godkänd eller auktoriserad revisor:

– Fler än 3 anställda
– Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
– Mer än 3 milkoner kr i nettoomsättning


Min bolagsordning

Så här är min bolagsordning tänkt att se ut! Notera att jag inte kommer att bedriva någon IT-verksamhet i bolaget utan det är mest en formulering ifall att jag någon gång i framtiden skulle få för mig att börja konsulta själv. I dagsläget finns inga sådana planer, men eftersom det kostar pengar att ändra i bolagsordningen så känns det dumt att inte ta med detta redan nu.

§1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är …

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

XXX ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap, journalistik, bloggverksamhet, översättning och undervisning företrädesvis inom ekonomikunskap. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse en revisor.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev per post eller email till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

§9 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagstsämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Dispostioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.


Del 3 i serien kommer att bli stiftelseurkunden! Läs gärna del 1 här.

Under min process av att starta aktiebolag så har jag haft mycket nytta av boken Eget Aktiebolag av Björn Lundén. Boken hittar du på Bokus, Adlibris och CDON.

Mvh,
Snåljåpen

10 comments

 1. Gällande aktiekapital så kan det finnas en fördel med ett högre. Många är nog tvugna att öka på i det fall man behöver större lån för att finansiera bolaget och inte vill ta dessa privat. Hela tanken med AB är just den begränsade kapitalrisken (privat) vilke innebär att det kan krävas högre säkerhet inom bolaget.

  /Investerailivet

  1. Jag hör vad du säger, men som du säkert vet så finns det i stort sett inget kapitalbehov i en konsultverksamhet, speciellt inte med en enda aktiv person. Hade planen vara att skapa ett större bolag så hade jag förmodligen gjort annorlunda, men nu är så inte fallet :).

   Mvh,
   Snåljåpen

 2. Vad är det du tänker när bolaget ska bedriva därmed förenlig verksamhet?
  Måste vara det vanligaste i sverige mennjag har aldig förstått vad som bedrivs…

  1. Ja, förenlig verksamhet verkar vanligt. Jag tänker att man skriver så för att slippa skriva exakt allt som verksamheten är tänkt för. Man garderar sig alltså lite för att kunna jobba med “närliggande saker”. Kanske har jag förstått fel?

   Mvh,
   Snåljåpen

 3. Vad jag har läst mig till så finns det inga större fördelar med värdepappershandel via AB.
  Tror att det blir dubbelbeskattning om man ska ta ut lite av vinsten?
  Hur tänker du där?

  1. Det kan finnas fördelar med investering om du visar vinst i ditt företag. Däremot finns det ju ingen vinst att sätta in skattade pengar i bolag för att investera med.

   Idag är bolagsskatten 22% i Sverige, dvs företaget betalar 22% skatt på vinsten.
   Istället för att ta ut lön kan du låta pengarna vara kvar i bolaget, betala skatten på 22% men investera pengarna inom företaget (t ex företagsägd kapitalförsäkring eller direktpensions-lösning för VD).
   Vinsten som uppstår i din kapitalförsäkring ger ingen ny vinst utan beskattas via schablon. Har du bra avkastning så kan du istället för lön ta ut pengarna som aktieutdelning via 3:12-reglerna (155 650kr för 2014) och får då betala 20% skatt.

   Dvs, vinstskatt + aktieutdelningskatt kan bli lägre än att ta ut pengarna som lön (dock finns givetvis nackdelar).

   Den större fördelen kommer dock kanske om man är en bra investerare och har bra fart på sin kapitalförsäkring i bolaget. För man kan nämligen “skjuta upp” delar av skatten på bolagets vinst (bolagsskatten – 22%) genom att använda sig av periodiseringsfonder.
   Dessa fonder är en bokföringsmässig funktion som ger dig en buffert för dåliga år så du jämnar ut skatten över t ex en konjukturcykel. Genom att skjuta upp på skatten så får du mer pengar till din kapitalförsäkring – en form av hävstång.Det är dock bara 25% av inkomsten men kan snabbt bli lite extra pengar att använda till investering.

   Periodiseringsfonder har dock en nackdel och det är att man måste betala “ränta” för pengarna, enkelt förklarat har man hindrat Skatteverket från att få in bolagsskatt men pengarna skall inom 6 år “bokföras” som vinst. Denna ränta ligger för 2014 på 1,50% (2013 var det 1,07%). Så periodiseringsfonder kan men fördel ge extra hävstång om man är säker på att avkastningen överstiger kostnaden för periodiseringsfonderna.

   Ovanstående är dock inte fakta ut mina teorier och all form av bokförning mm bör kollas upp ordentligt innan man sätter igång med sin “master plan” 🙂

   /Daniel

   1. Precis som Daniel skriver så handlar det om att investera den inneboende vinsten i bolaget, inte att stoppa in några pengar enbart för att investera. Tanken är inte att allt detta ska vara så optimalt skatteplanerat som möjligt, även om jag kommer att ha skatten i åtanke. Målet är att lära mig hur man startar ett AB, hur man sköter bokföringen osv. På sikt kanske det går bra med företaget och då kan det bli läge att revidera verksamheten, men tills vidare så är detta planen :).

    Mvh,
    Snåljåpen

Leave a Reply